دانلود رایگان


ديوارهاي موازي - دانلود رایگاندانلود رایگان “رديف هايموازي از دو سري ساختمان معرف اصطلاحي است كه ما به عنوان خيابان شناخته ايم.خيابان مملو از ساختمان هاست. خيابان خانه ها را از هم جدا مي كند و آنچه كه ما

دانلود رایگان

“رديف هايموازي از دو سري ساختمان معرف اصطلاحي است كه ما به عنوان خيابان شناخته ايم.خيابان مملو از ساختمان هاست. خيابان خانه ها را از هم جدا مي كند و آنچه كه ما راقادر مي كند تا از يك خانه به خانة ديگر برويم. يا در طول خيابان از ميان خيابان.

جرج پرك.ترجمه شده توسط استتوروك

انواعفضاها و ساير مقالات، (1974)

صفحه 450 و1997

عنوان صفحه: در بعضي از ساختمان هافضا با استفاده از ديوارهاي موازي سازماندهي مي‌شود.

يكي از آسانترين ، قديمي ترين وهنوز قابل استفاده ترين استراتژي هاي معماري استفاده از ديوارهاي موازي و مستقيماست. اين استراتژي منطبق بر معماري هاي قبل از تاريخ است و تا كنون ادامه يافتهاست. معمارها تمام امكانات آن را درست در اول قرن بيستم جستجو كردند. به نظر نمي‌آيدكه پتانسيل اين استراتژي خسته كننده و غير قابل استفاده شده باشد.

جذابيت واقعي اين ترتيب و استراتژيكاملاً ساده و غير پيچيده در سادگي ساختاري آن است و اين روش ساده ترين راه برايپوشاندن سقف بين دو ديوار موازي است.

اگر چه اين روش ساده و بي تكلف استاما استفاده از ديوارهاي موازي هم ظرافت هاي مربوط به خود را دارد. هنگامي كه مابه معماري هاي قديمي نگاه مي كنيم از وجود آنهمه خلاقيت و ظرافيت و باريك بينيمتعجب مي شويم. آنچه را كه باعث شگفت ما شده است مي تواند هنوز مانند الگويي در دسترس و قابل استفاده اي براي طراحيو جستجوي ما باشد.

در فصل «هندسه هاي وجود» و در بخشويژه «شش جهت – بعلاوة – مركز چنين گفته شده است كه معماري زميني (خاكي) از چند جهت به زمين، آسمان، چهار جهت افقي و عقيدةمركز مربوط مي شود.

استراتژي ديوارهاي موازي به ويژهمربوط است به چهار جهت افقي. و علت وجود اين قدرت، تسلط آن بر اين جهت هاست. درروش هايي كه مي تواند باعث احساس امنيت، جهت و كانون شود. محافظت داخل از باران ونور خورشيد توسط سقف فراهم مي شود. البته با استفاده از ديوارهاي كناري، كه مي‌توانجهت راهرو را به دو سمت “عقب” و “جلو” و يا با افزودن يك ديوار پشتي غيرساختاري بهيك – جهت جلو محدود كرد و در نتيجه ساختماني رابنا كرد كه تقريباً مانند يك غار است.

علم جهت و حركت به وسيلة فضاي محدودبين ديوارها مشخص مي شود. خط و جهت در هر سوي مي تواند قرار بگيرد به صورت مستقيمبين ديوارها، و يا مي‌توان آن را در ارتفاع داخل ساختمان به اوج رساند و بااستفاده از ديوار پشتي خاتمه داد.

تمام مشخصه هاي استراتژي ديوارموازي را مي توان در همة ساختمان هاي باستان ملاحظه كرد.

در قرن نوزدهم ميلادي “هنريشاشليمان” باستانشانس شهري را كشف كرد كه گمان مي‌رفت شهر قديمي “تروي” باشد كهبرخواسته هاي داستانهاي مشهور “هنر است. تعدادي از بناها بر طبق ديوار موازي “سمتراست بالاي صفحه ” ساخته شده بودند. سر در ساختمان نيز از ديوارهاي موازي بنا شدهبود.

اگر چه كه خانه هاي شهر باستاني“تروي” براساس اجاق هايشان متمركز شده بود، آنها در خانه هايشان قدرت تمركزديوارهاي موازي را نشان نداده بودند. كه منجر به تركيب خط و مسير جهت، همگرايي خطهاي منظره و چارچوب تشكيل شده به وسيلة ديوارها و سقف بالا و زمين زير مي شد.

وينسنت اسكولي (Vincent scully) در كتابش “زمين، مقبره و خداها به اين نتيجهمي رسد كه يونان باستان علم جهت و تمركز را براي ايجاد خانه هايشان با استفاده ازديوارهاي موازي استفاده كرده اند تا ساختمان هايشان را به محل هاي مقدس نوك كوههامربوط كنند. ارتفاع ساختمانهايي كه سقفشان يكپارچه سنگي است (شكل زير) نشان دهندةكشف استراتژي ديوارهاي موازي در دوران باستان است. بعضي از نمونه هاي اوليه بدونشكل مشخص هستند (شكل سمت چپ) قرار گرفتن متعادل يك تكه سنگ عظيم بر روي تكه سنگهاي ايستاده خود شاهدي بر اين ادعاست. مثال هاي بعد (تصويرهاي پايين) حتي تجربهاسكلت هاي ساختمانهاي راست گوشه را با ديوارهاي موازي شرح داده است. به نظر مي رسدكه پيشرفت و تكامل انسان در غارهاي بدون شكل آغاز شد كه زاييدة فرم ساختاري (هندسةساختن) و نتيجه بخش تأثيرهاي معماري است.

نقشة هر كدام از اين خانه هايتروژاني بيانگر الهام يك جفت ديوار متوازي در ذهن معمار بناهاست. روشن است كه نوعقراردادن پشت و ورودي ديوارها در انتهاي ديوارهاي كناري قرار گرفته است. بزرگترينخانه ها به نظر نرمال ترين خانه ها است. با تنها يك خانه كه محل اجاق است. خانههاي كوچك ديگر داراي دو اتاق هستند با ديوارهاي متقاطع – اتاق هاي پشتي احتمالاً اتاق هاي خواب بوده اند. توجه كنيد كهمعمارهاي اين خانه ها به امكان استفاده از يك ديار براي ايجاد دو خانه توجه نكردهاست. به جز در يك مورد، در مكاني كه شكاف به اندازه كافي بزرگ است تا از آن فضا بهعنوان راهرو با يك ورودي استفاده شود يك مكان بدون استفاده يا فضاي “مرده” بينخانه ها وجود دارد.

استراتژي ديوارهاي مساوي (موازي)زير ساخت ساختارهاي فضايي بناهاي مقبره هاي يونان باستان بود و همچنين بناي كليساهاو قصرهاي سلطنتي.
ديوارهاي موازي همچنينزيربناي معماري مقبره هاي يونان شد. كه از آن محورها به وسيله ديوارهاي موازيداراي يك منظرة متقاطع هستند. (شكل بالا) كليساي به سبك رومي را نشان مي دهد كه درآن منظرة ديوارها محور را بر روي يك محراب تا آخر جايگاه مقدس متمركز كرده است.(در سمت چپ پايين صفحه) يك كليسا مربوط به قرون وسطي كه جايگاه محراب را همانگونهمشخص كرده است. اما با يك طاق نماي مصنوعي و ساختاري از يك سقف كه داراي پايه ومحافظ و تكيه گاه است. از طريق سفسطة استراتژي ديوار موازي، وجود ستون هاي دروني وبيروني (ساختن رديف ستون هاي اطراف تراس، قسمت وسيع سالن كليسا و قسمت هاي پهلوييكليسا ) و سپس الحاق كردن پنجره براي نورپردازي كردن و تكيه گاه ها براي مقاوم سازي ، در‌مي يابيم كهكليساهاي بزرگ قرون وسطي دستمايه هاي مشركان و بت پرستان قرون وسطي است و...


پروژه


رایگان


دانلود


ورد


word


دیوارهای موازی


ساختمان سازی


مقاله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عمران رضوی(omranrazavi) - تحقیق درباره مراحل ساخت …

عمران رضوی(omranrazavi) - تحقیق درباره مراحل ساخت یک ساختمان - ما در این وبلاگ اطلاعات خوبی ...

پورتال تخصصی مهندسی عمران و معماری - كاربرد انرژي …

پورتال تخصصی مهندسی عمران و معماری - كاربرد انرژي خورشيدي در ساختمان - ارائه هر گونه ...

NARGOL - ارزيابي حسي در کنترل کیفی صنایع غذایی

nargol - ارزيابي حسي در کنترل کیفی صنایع غذایی - وبلاگ صنایع غذایی یوزر و پسورد ساینس ...

کار و فناوری - پودمان نقشه کشی

کار و فناوری - پودمان نقشه کشی - آموزش کتاب کاروفناوری دوره اول متوسطه - کار و فناوری ...

شرکت آذرآب :: AZARAB Co.

با گذشت زمان مشخص گرديد که تنها شکل عملي استفاده از ديگ بخاري مدور ساختن آنهاست که در ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - مطالب مفید برای رشته معماری -

NARGOL - ارزيابي حسي در کنترل کیفی صنایع غذایی

nargol - ارزيابي حسي در کنترل کیفی صنایع غذایی - وبلاگ صنایع غذایی یوزر و پسورد ساینس ...

آموزش Archicad به زبان فارسی (مقدماتی تا …

آموزش Archicad به زبان فارسی ، آموزش آرشی کد، آموزش فارسی آرشیکد ، آموزش Archicad به زبان فارسی

موقعيت جغرافيايي استان كرمانشاه

موقعيت جغرافيايي استان كرمانشاه. استان كرمانشاه با وسعتي در حدود 24434 كيلومتر مربع در ...

سازه فلزی | تعریف سازه فلزی | انواع سازه فلزی

امروزه با پيشرفت علوم و تكنولوژي نيازها و خواسته هاي جديدي در زمينه مهندسي سازه فلزی ...

سازه فلزی | تعریف سازه فلزی | انواع سازه فلزی

امروزه با پيشرفت علوم و تكنولوژي نيازها و خواسته هاي جديدي در زمينه مهندسي سازه فلزی ...

شهرسازي ومعماري - isfahan.ir

تعريف مفاهيم، واژه ها و اصطلاحات شهرسازي و معماري. حريم شهر: عبارت است از قسمتي از ...

موقعيت جغرافيايي استان كرمانشاه

موقعيت جغرافيايي استان كرمانشاه. استان كرمانشاه با وسعتي در حدود 24434 كيلومتر مربع در ...

استاندارد En-81 آسانسور - obslift.ir

en-81 استاندارد مقررات ایمنی آسانسورهای الکتریکی . مقدمه : انتشار و توزيع مقررات ايمني ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - مطالب مفید برای رشته معماری -

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه - همه چیز در مورد نگهداری از سد

برای چیدمان اتاق کودکتان کودکانه فکر کنید!

چیدمان اتاق کودک دکوراسیون و چیدمان اتاق کودک انتخاب کاغذ دیواری اتاق کودک,رنگ دکور ...

صفحه نخست- علوم سرا

علوم سرا، سایت دانلود مقاله، تحقیق، پروژه، پایان نامه، جزوه و نمونه سوالات

کافه معماری | پورتال تخصصی معماری

باسلام به کافه معماری خوش آمدید توجه: سایت و فروشگاه کافه معماری تاسیس شد. کافه معماری ...

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن 50ص

حق و ناحق

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن 50ص

فیلم درمانی تنبلی چشم5

پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادر

آموزش جامع شبکه های کامپیوتری

نت ویولن آهنگ Life از Ludovico Einaudi

مجموعه کامل سوالات آموزش و پرورش 95

آموزش جامع شبکه های کامپیوتری

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad