دانلود رایگان


آزمايشگاه معماري - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه: ازبعد تاريخيابداع نيمه رسانا درشهرnewjersey درآزمايشگاه تلفن بل شروع شد.اگرچه امکان ساختsanta clara درسانفرانسيسکوبوداماحالاعموماً به عنوان Silicon valley شناخته

دانلود رایگان

مقدمه:

ازبعد تاريخيابداع نيمه رسانا درشهرnewjersey درآزمايشگاه تلفن بل شروع شد.اگرچه امکان ساختsanta clara درسانفرانسيسکوبوداماحالاعموماً به عنوان Silicon valley شناخته ميشود. توجه کردن به اينکه تعداد زيادي ابداعات در Silicon valley به عنوان زاد وولد جادويي شمرده مي شود.جالب است که پيش ازسال1995سيستمهاي ديجيتالي بااستفاده ازلامپ هاي خلآ وديودهاي نيمه رسانا ساخته ميشد. يک ديود نيمه رسانا که ازنظراندازه خيلي کوچک ا ست در مقايسه با لامپ خلأ انرژي بيشتري مصرف مي کند. درنتيجهدرسيستم ديجيتالي داشتن سايزفيزکي بزرگ ومصرف انرژي نسبتاً بالابه چشمميخورد.

درسال1995اينوضعيت با ظهورترانزليستوربهبود يافت. William schockly جايزه اي رابراي سهم داشتن درابداعوتوسعه ترانزليستوربرنده شد.

درواقع schockly آزمايشگاه تلفن بلرا ترک کرد ومؤسسه خود را با نام Schockly semiconductor lab دايرکرد. دوسال بعديک گروه کوچک از دانشمندان اينمؤسسه راترک کردندومؤسسه خودششان راfair child semicon ductor ناميده مي شد درsilicon valley شروع کردند.

درسال1986دودانشمند ديگربا نامهايrobert noyce وgordonmoor مؤسسه Fair child را ترک کردند وشرکت جديدي را بنامintegrated electronsic تأسيس کردند کهعموماً به عنوان intel شناخته ميشود.

قابل توجه است که دو دانشمندکه خودرا گرفتارطراحي8080کردند. شرکتintel را ترک کردند ومؤسسه جديدي را بنامzilog کهZ-80 رااختراع کرد را پرکردند. ترانزليستورکه درمقابل ديود خصوصيات مفيدي مانند کوچکيسايزومصرف انرژي کم داشت جايگزين لامپ خلأ شد. تا سال 1965 مدارات وگيتهاي منطقي با اين وسيله ها ساختهمي شد. تکنولوژي ساختمان آنهابه سمت استفاده ازنيمه رساناها که IC ناميده مي شد توسعه يافت. روز به روز طراحياجزاء سازنده بهتر ميشود. طراحي اجزاء IC با ترانزيستورها جدا ازهم شروع شد. سپسssi (مجتمع سازي در مقياس کوچک) وmsi(مجتمع سازي در مقياس متوسط) وlst(مجتمع سازي درمقياس بزگ) ودرپايان تکنولوژي Vlsi(مجتمع سازي درمقياس بسيار بزرگ) که هم اکنوناستفاده ميشود بوجود آمد.

درريزپردازنده هاي8بيتي و16بيتي سايزتراشه هامعمولاً به ترتيب150و350ميلي است. بطورنمونه يکپرداز16بيتي داري000/100ترانزيستوردرساختمان خود است. وقتي که کميتها رابرسي مي کنيم اندازه گيري، نمايش،ضبط واداره کردن آنها ونشان دادن آنها به صورت شماره اي ورقعي ازاهميت بالاييبرخوردار است. درحقيقت،دو راه اساسي براي نمايش مقاومت کميت وجود دارد که آن آنالوگوديجيتال است.

معرفي آنالوگ :

در اين سيستم کميت ها بصورت نسبي به نمايش درميايند. براي مثال،انحرافسوزن درآمپرسنج در سرتاسرآن نسبي ا ست. دماسنج مثال ديگري است؛سطح جيوه به دمابستگي دارد وهرتغيري در دما برروي ارتفاع جيوه تأثير مي گذارد.

معرفي ديجيتال:

در اين سيستم کميتهابه صورت رقمي نمايش داده ميشوند نه به صورت نسبي.يکمثال دراين زمينه ساعتهاي ديجيتالي هستند. ممکن است مايک ساعت که وقت را درهردقيقهياثانيه نمايش ميدهد داشته باشيم.اگرچه زمان دريک روزمستمراً تغيرمي کند ولي زماندرساعتهاي ديجيتال مستمراً وپيوسته تغيرپيدا نمي کند بلکه به صورت دقيقه اي يا ثانيه اي تغيرمي کند.نمايشديجيتالي،زمان دريک روزبصورت گسسته تغير مي کند.

براساس نوشته هاي فوق،ممکن است آنالوگ به صورت پيوسته وديجيتال به صورتگسسته مورد توجه قرارگيرد.ازآنجايي که خواندن درسيستم آنالوگ موردبحث اصلي ماستهيچ ابهامي درخواندن کميتهاي ديجيتال وجودندارد بنابرين اشتباه هست.

سيستم هاي آنالوگ وديجيتال:

دريک سيستم ديجيتال،چندين وسيله که کميتهاي فيزيکي راکه بصورت ديجيتالنمايش داده مي شوند راکنترل مي کند. بنابرين دريک سيستم آنالوگ نيزچندين وسيله کهکميتهاي فيزيکي راکه بصورت آنالوگي نمايش داده مي شوند وجود دارد. به سبب به سبب چندين مزيت تکنولوژي ديجيتال،يک مبدل بهتکنولوژي ديجيتال وجود خواهد داشت.

بعضي از اين دليل هاعبارتند از:

1-طراحي سيستم ديجيتال فقط بستگي به حفظ آنها داردومقدار دقيق جريانوولتاژ، مهم نيستند. همينطورتأثيرnoise برروي مدارات ديجيتالي بي اهميت است.

2-جمع کردن داده ديجيتالي بسيار آسانتر ازقفل کردن آنهاست.

3-با افزايش مدارات ديجيتالي بيشتر،دستيابي به دقتهاي مورد نياز امکانپذيراست.

به هرحال درمدارات آنالوگ دقت معمولاً بين3الي4رقم است.

4-برنامه پذيري،طراحي واستفاده ازسيستم ديجيتالي راراحترمي کند.

5-درجه يکپارچگي مدارديجيتال امتيازبيشتري نسبت به مدارات آنالوگ دارد.

بهرحال توجه به اينکه جهان ا ساساً آنالوگ است مهم است.خواندندما،فشار،مکان سرعت،ارتفاع وجريان ودرحقيقت هرکميتي بدون بيان کردن آنبارقم،زيادمعمول نيست.

مثال:

دما وقتي که60درجه بيان مي شود،اگرچه ازروي يک صفحه آنالوگ خوانده مي شود،اما ما درک ميکنيم که کميت بصورت رقمي درآمده است. بهرحال براي بدست آوردن مزايايتکنيکهاي ديجيتال،معمولاً کميت آنالوگ برفرم ديجيتال غلبه مي کند و سيگنالهاي رقميشده، پردازش مي شوند وبه فرم آنالوگ برگردانده مي شوند. اگرچه،پردازش وتبديل آنالوگ بهديجيتال وديجيتال به آنالوگ به نظراضافي مي آيد ولي با ارزش است. پردازش سيگنال ديجيتالي ازپردازشسيگنالهاي آنالوگ بسيار راحت تراست.

طبقه بندي IC هاي ديجيتالي:

بطورنمونه،مدارات مجتمع ديجيتال قابل دسترسي،ممکن است براساس زيرکلاس بنديشوند:

1-خانوادهTTL

2-خانوادهCMOS

3-خانوادهECL

ماخودمان رامجبوربه استفاده ازخانواده هاي ICCهايTTLوCMOS کرده ايم. وبسياري از موارد استفاده ازگيت هايTTLوCMOS يکسان وهم ارز هستند ودر مواقعي هم ممکن است اجراي آزمايش فقط بااستفاده ازگيتTTL کافي باشد.

تکنولوژي هاي مورداستفاده:

معمولاً درساختن تراشه ها ازتعداد زيادي ترانزليستوريکپارچه استفاده ميشود که تک قطبي هستند مانند: PMOS،NMOS،CMOS،BIPOLAR. خانوادهگيت هايTTLبسيارحساس ترومهم تراز گيت هايSSI وMBIهستند.


(a تكنولوژي PMOS :

شكل 1-1 نشان ميدهد يك ترانزيستور PMOS با استفادهاز نوع منفي سليكن كه وفق داده شده با نوع مثبت ناخالصي براي ساخت Source و Drain (منبع وگذرگاه)

مزاياي واقعي:

1- مصرف انرژي کم

2- بکارگيري ولتاژبين 2تا12ولت

3- مصونيت ازnoise

تقريباً000/250ترانزليستورمي تواند دريک تراشه نصب شود. intel 80386 ازاين تکنولوژي استفاده مي کند.

(D) تکنولوژيدوقطبي:

با وجودزيان هايياز قبيل مصرف انرژي بالا،اسراف بسيارزياد حرارت،جاگيربودن، قيمت بالا وقابليتاطمينان کم، لامپ هاي خلأ تا سال1950درکامپيوترها استفاده مي‌شدند.درسال1947باردين و براتاين درآزمايشگاه بل ثابت کردند که جريان عبورياز forward biasedدريک نارسانا مي تواند جريان عبوريازreversebiased را درسه الکترود کنترلکند.

در سال1957fairecdhild semiconductor شروع بهساختن ترانزليستور کرد.درابتدا(100) ترانزليستور به ibmبه ازايهرترانزليستوربه قيمت150دلار فروخته شد.جالب است که درسال 1995،schockley آزمايشگاهبل را ترک کرد وشرکت خودش را در کاليفرنيا برپا کرد.

Shockley ميخواست کهمهندسين شرکتش تحقيقات را در4لايه ديودها دنبال کنند، درصورتيکه مهندسان ميخواستند تحقيقاتشان را برپايه ترانزليستورهاي سيليکوني ادامه بدهند. به خاطر عدمهم نظر بودن ، مهندسين تصميم به ترک آنجا و برپا کردن شرکتي درسال1957 شدند.تکنولوژي دو قطبي يکي از تکنولوژي هاي بسيار سريع موجودامروزي است. با اينوجودآنها هم اشکالاتي نظير مصرف کردن انرژي زياد، بازده کم،ميزانnoise کم و...دارند. يک ترانزليستور ازنمو کننده،آلياژ يا مجموع تکه موادهاي نوع مثبت و منفيتشکيل شده است.براساس موارديادشده بعلت اشکالات،تکميل کردن يکپارچه وکامل ريزپردازنده دريک تراشه غيرممکناست. تکنولوژي دوقطبي معمولاً درمورد وسايلmbi استفاده مي شود بنابراين بخشي ازcpu مي تواند در يک تراشه تکميل گردد. اين تکنولوژي همچنين ecl را هم شاملمي شود که داراي سرعت بسيار بالا است. بعنوان مثال ماشين حساب هاي جيبي از اينتکنولوژي استفاده ميکنند چون داراي سرعتيبالا ومصرف انرژي بسيار پايين است.

گيت هاي ecl:

خانواده گيت هايecl با ولتاژ 2/5ولت کار مي کنند. همچنين ميزانمنطقي آنها منفي است. ولتاژ منفي زياد درسطح«0»و ولتاژ منفي کم در سطح«1» رخ مي دهد.

اساساًترازها75/0- و6/1- هستند.گنجايش خروجي آنها بسيار بزر گ است.تأخيرانتشار در حدود 20nsاست.درفرکانس 200mhz کار مي کنندهمچنين آنها انرژي بسيار بيشتري از گيت هاي ttl استفاده مي کنند.

بر اساس آنچه گفتهشد خانواده منطقي شامل چندين زير خانواده مي شوند. اساساً Icهاي ttlاستاندارد از سوي 74 شروع مي شوند مانند: 7400و7402و...
دانلود


رایگان


ورد


پژوهش


مقاله


معماری


word


آزمايشگاه معماري


سيستم هاي آنالوگ وديجيتال


ديجيتال


آنالوگ


طبقه بندي IC هاي ديجيتالي


تكنولوژي PMOS


تکنولوژيnmos


nmos


PMOS


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد غذايي و آزمايشگاه

فرم امتياز حق التدريس و جايزه مقالات; فرمهاي مربوط به طرح هاي پژوهشي; فرمهاي تاليف و ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

خيلي مهم است که شما چه نگاهي به اين رشته داريد و چگونه اين آمادگي را در خود ايجاد کرده ...

معرفي رشته مهندسي عمران - beytoote.com

اخبارعلمي اخبارعلمي مردم كوچه بازار از اين رشته به عنوان راه و ساختمان نام مي‌برند و ...

دانشگـاه آزاد اسلامـي قـزويـن / گالری تصاویر دانشـگاه

« آلبوم های تصاویر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین » آزاد(در ارتباط با دانشگاه)(47)

::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان دریافت فایل

نشریه اینتر نتی مقاله ... = جدید امروز = جدید سه روز گذشته = جدید این هفته

معرفي رشته مهندسي برق - beytoote.com

اخبارعلمي اخبارعلمي اگر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ...

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

آزمايشگاه متالوگرافي; آزمايشگاه استخراج فلزات 1و2 آزمايشگاه تغليظ مواد معدني ...

معرفي رشته مهندسي برق - beytoote.com

اخبارعلمي اخبارعلمي اگر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

کتابیران - صفحه نخست

دانش اقليمي طراحي معماري . اقليم همچون سازه، وجهي جدايي ناپذير از معماري است و ...

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

به اطلاع دانشجویان گرامی مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهانی می رساند:اشتراک یک ساله " بانک ...

دانشگـاه آزاد اسلامـي قـزويـن / گالری تصاویر دانشـگاه

« آلبوم های تصاویر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین » آزاد(در ارتباط با دانشگاه)(47)

کتابیران - صفحه نخست

دانش اقليمي طراحي معماري . اقليم همچون سازه، وجهي جدايي ناپذير از معماري است و ...

بسم الله الرحمن الرحیم آشنایی با سنجش ازدور فاطمه ...

Presentation on theme: "بسم الله الرحمن الرحیم آشنایی با سنجش ازدور فاطمه غلامعلیان دانشگاه ...

پايگاه اطلاع رساني دانشگاه صنعتي مالك اشتر ::. - p

تهران - بزرگراه شهید بابایی - لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - ص.پ. 1774-15875 تلفن :6-22945141 ...

دانشگاه ایوان کی | بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی …

دانشگاه ایوان کی به عنوان یکی از بزرگترین و بهترین، دانشگاه های غیرانتفاعی ایران، در ...

کتابیران - صفحه نخست

دانش اقليمي طراحي معماري . اقليم همچون سازه، وجهي جدايي ناپذير از معماري است و ...

پورتال دانشگاه پیام نور-کاربر شماره 6 - مهندس …

پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه ...

::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان

وبسایت مقاله دات نت پایگاهی است علمی که در جهت تدوین و نشر مقالات در موضوعات گوناگون ...

انتشارات طراح

خرید انلاین امکانپذیر است. کتاب های خریداری شده نهایتا 24 ساعت بعد ارسال می شود.

پايگاه اطلاع رساني دانشگاه صنعتي مالك اشتر ::. - p

تهران - بزرگراه شهید بابایی - لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - ص.پ. 1774-15875 تلفن :6-22945141 ...

دانلود رایگان جزوات و کتاب های دانشگاه پیام نور | …

دانلود رایگان جزوات و کتاب های دانشگاه پیام نور کتاب ها و جزواتی که کمیاب هستند را ...

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

آزمايشگاه متالوگرافي; آزمايشگاه استخراج فلزات 1و2 آزمايشگاه تغليظ مواد معدني ...

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

آزمايشگاه متالوگرافي; آزمايشگاه استخراج فلزات 1و2 آزمايشگاه تغليظ مواد معدني ...

آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد غذايي و آزمايشگاه

فرم امتياز حق التدريس و جايزه مقالات; فرمهاي مربوط به طرح هاي پژوهشي; فرمهاي تاليف و ...

مشاور تحصیلی - معرفی رشته ها

مشاور تحصیلی - معرفی رشته ها - مشاوره مجازی برای دانش آموزان دانشجویان وداوطلبان ...

دانلود رایگان جزوات و کتاب های دانشگاه پیام نور | …

دانلود رایگان جزوات و کتاب های دانشگاه پیام نور کتاب ها و جزواتی که کمیاب هستند را ...

---

کارت ویزیت الکتریکی

همه چیز درباره کسب و کارهای خانگی

جزوه قواعد فقه 1و2

پاورپوینت « تدوین سیاست های حسابداری» (فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری 1 هندریکسون)

شيوه تفکر و برداشت اقتصادى

صنایع 11. چغرمگي ضربه ايي بار شياردار ((bar ribbed تقويت كننده TMT كم آلياژ پراستحكام

شناخت آتش و جشن های مربوط به آن

راههای کسب درامد از اینترنت در 7 روز

تلگراف (تلگرام پیشرفته)