دانلود رایگان


نمونه سوالات طراحی دوخت ساده بافی (بافت دومیل) به همراه پاسخ نامه - دانلود رایگاندانلود رایگان 1-انواع کاموا را نام ببرید؟الف) موهر،آنگورا،پشمی، ویگونا ب)آلپاکا،پشمشتر، نخی، کتابج)ابریشمیالیاف، مصنوعی لمه د)همه موارد2-خصوصیاتکاموا

دانلود رایگان


1-انواع کاموا را نام ببرید؟

الف) موهر،آنگورا،پشمی، ویگونا ب)آلپاکا،پشمشتر، نخی، کتاب

ج)ابریشمیالیاف، مصنوعی لمه د)همه موارد

2-خصوصیاتکاموا پشمی را بنویسید؟

الف)درتابستان ها خنک ، زمستان ها گرم، بعد از بافت سطح کار صاف

ب)در تابستانها گرم، زمستان ها خنک

ج) درتابستانها گرم، زمستان ها گرم، بعد در بافت سطح کار صاف

د)هیچ کدام

3-محسناتکاموای کتان را بنویسید؟

الف)زمستان هاگرم، تابستان ها خنک

ب) زمستان هاگرم، تابستان ها خنک، کمی زبر و براق است.

ج)زمستانهاخنک، تابستان ها خنک

د)زمستان هاخنک، تابستان ها گرم- کمی زبر و کدر

4-کاموایمناسب کودکان را نام ببرید؟

الف) پنبه ایو نخی ب)پنبه ای و پشمی

ج)پشمی وابریشمی د)آنگورا

5-طول الیافپیله ابریشم چند متر است؟

الف)6000 متر ب)2000متر

ج)500 متر د)700 متر

6-خصوصیاتکاموای موهر را بنویسید؟

الف) از بزآنغوزه تهیه می شود. ب)دارایپرز و بسیار گرم

ج)الف و ب د)هیچکدام

7-در صورتنیاز کاموای موهر چگونه شکافته می شود؟

الف)فقط بهطریق پس گرفتن دانه به وسیله میل

ب)فقط به طریقپس گرفتن دانه بوسیله سوزن

ج)فقط از طریقگرم کردن

د)همه موارد


8-کاموای موهراز کدام منبع تهیه می شود؟

الف)از بزآنغوزه ب)بز

ج)گوسفند د)شتر

9-درجه حرارتاتوی لباس بافته شده چند است؟

الف) 30 درجه ب)50درجه

ج) 70 درجه د)10 درجه


الف

ب

ج

د

1
×

2

×
3


×4

×
5

×
6×


7

×
8

×
9

×
10×