دانلود رایگان


تکنیک های پاسخ گویی به سوالات بخش شنیداری listening آزمون زبان وزارت علوم msrt و منبع آزمون های اردیبهشت، تیر و شهریور ماه سال 94 - دانلود رایگاندانلود رایگان احتمالا تمامی دوستانی که امسال در آزمون MSRT شرکت کرده اند با تغییرات شگرفی که در روند سوالات و نحوه برگزاریآزمون رخ داده است مواجه شده اند، به گونه ای که در

دانلود رایگان

احتمالا تمامی دوستانی که امسال در آزمون MSRT شرکت کرده اند با تغییرات شگرفی که در روند سوالات و نحوه برگزاریآزمون رخ داده است مواجه شده اند، به گونه ای که در گذشته اصلی ترین منبع طرحسوالات این آزمون کتاب کیت (PreparationKit Workbook) ولانگمن (Longman CompleteCourse for TOEFL Test)بود و تنها با مطالعه این کتاب ها به راحتی می شد از این آزمون نمره 60 را بدستآورد.اما تغییرات عمده ای که امسال در سوالات آزمون رخ داده است قبولی در اینآزمون و دستیابی به نمره 60 را تا حدودی سخت و دور از تصور نموده است. و تنها راهموفقیت آزمون کمک از متخصین این امر می باشد. کارشناسان زبان ما با حضور مسستمر درآزمون های ماهانه MSRT و شرکت در آزمون و دستیابی بهسوالات واقعی آزمون و تجزیه و تحلیل سوالات آزمون بصورت ماهانه، جدیدترین و اصلیترین منابع آزمون را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند تا بتوانید با مطالعهمنابع معرفی شده به راحتی این سد مهم را از پیش پا بردارید. همچنین با توجه بهاینکه از آزمون بهمن ماه دفترچه بخش های شنیداری و گرامر- ردینگ از هم جدا شده و دانشجویاندیگر نمی توانند زمان بخش شنیداری آزمون را صرف گرامر و ردینگ نمایند و در نتیجهنمره بخش ردینگ هم بسیار پایینتر از قبل می شود. با توجه به شرایط جدید آزمون تنهاراه موفقیت در آزمون این است که بتوان به منابع معتبر دسترسی داشته و با دسترسی بهمنابع جدید آزمون MSRT و یادگیری تکنیک های مهم زمانآزمون را به خوبی مدیریت نمود.


جهتموفقیت در این آزمون بهتر است زمانی معادل یک یا دو روز را صرف حفظ نمودن سوالات همراه باپاسخ های آن نموده و مابقی وقت خود را صرف یادگیری تکنیک های پاسخ گویی به سوالات این بخش از طریقاسکریپت نمودن script متن مکالمات و نکته برداری note taking از متن مکالمات بنمایید تا مهارت شما در این بخش تقویت شود.

اینمنبع شامل بیشاز 150 صفحه از سوالات لیسینینگ مشتمل بر 60 صفحه تکنیک های پاسخگویی به سوالاتبخش بلند مکالمات و سوالاهای اختصاصی آزمون برای هر تکنیک و دو سری آزمون بههمراه متن مکالمات و جواب تشریحی تمامی سوالات مندرج در کل مجموعه است.با مطالعه این مجموعه مهارت های مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات این بخش راپیدا کرده و با تسلط بالایی قادر به پاسخگویی به این بخش هستید همچنین با توجه بهاینکه در آزمون های امسال و سال قبل از این مجموعه در هر آزمون بیشتر از 10 سوالطرح شده است احتمال اینکه در ماه های آینده از این مجوعه سوال طرح شود بسیار زیاداست.

باتوجه به اینکه ازآزمون بهمن ماه دفترچه بخش های شنیداری و گرامر- ردینگ از هم جدا شدهو دانشجویان دیگر نمی توانندزمان بخش شنیداری آزمون را صرف گرامر و ردینگ نمایند، درصورتی که در آزمون های گذشته بیشتر دانشجویان زمان بخش شنیداری را به بخش ردینگاختصاص می دادند و می تواننستند هر چهار ردینگ آزمون را پاسخ دهند ولی با توجه بهاین روند جدید عملا 45 دقیقه از وقت را که قبلا صرف ردینگ می شد را از دست داده ودر نتیجه نمره بخش ردینگ هم بسیار پایینتر از قبل می شود. با توجه به شرایط جدیدآزمون تنها راه موفقیت در آزمون ایناست که بتوان حداقل 20 تا 25 تا از سوال های بخش شنیداری را پاسخ داد.

همچنینبا توجه به اینکه منابع بخش شنیداری آزمون MSRT در گذشته کتاب KIT و لانگمن بودو در سال های اخیر منابع این بخش از آزمون بسیار متغییر و تا حدودی غیر قابل پیشبینی شده است و بصورت دوره ای هر چند آزمون یکبار از منابع جدید سوال طرح می شود دسترسیبه منابع جدید این بخش و میانبر زدن و حفظ سوالات و پاسخ های آن و صرفه جویی دروقت و زمان سبب موفقیت بیشتر در این آزمون می شود.